Nadzory robót elektrycznych

IBPE:
Nadzory robót elektrycznych

Nadzory robót elektrycznych

image

Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze uprawnionych inżynierów będących ekspertami w swojej dziedzinie firma IBPE świadczy usługi nadzoru związane z realizacją inwestycji elektrycznych.

Zakres nadzorów robót elektrycznych obejmuje:

 • przygotowanie do realizacji inwestycji (np. w formie koordynatora, bądź pełnienia funkcji kierownika robót),
 • przygotowanie (sprawdzenie, weryfikacja poprawności) niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji,
 • podczas realizacji inwestycji udzielenie wszelkich informacji, konsultacji w zakresie prawidłowego wykonawstwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsultacji co do stosowania odpowiednich materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją,
 • podczas zakończania inwestycji (przygotowanie, sprawdzenie kompletności i prawidłowości niezbędnych dokumentów oraz pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Gwarantujemy wykonanie inwestycji w sposób sprawny, terminowy, bez ponoszenia zbędnych kosztów.

Dla kogo nadzory robót elektrycznych?

Optymalny dobór oferty IBPE w zakresie nadzorowania robót elektrycznych ułatwi zapoznanie się ze specyfiką świadczenia usług właściwą dla funkcji Państwa obiektów:

 • BUDYNKI MIESZKALNE profesjonalna obsługa mieszkańców
 • BUDYNKI BIUROWE elastyczne godziny
 • BUDYNKI USŁUGOWO-HANDLOWE zadowoleni najemcy
 • PLACÓWKI, NIERUCHOMOŚCI SIECIOWE jeden dostawca
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELE bezpieczeństwo
 • OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, LOGISTYCZNE, MAGAZYNY bez przestojów

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub zapoznania się z poniższymi informacjami.

Zadania inspektora nadzoru:

 • weryfikacja projektu budowlanego: sprawdzimy czy oferowany Klientowi projekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi standardami, czy proponowane w nim rozwiązania są w istocie najlepsze i czy nie wygenerują wyższych od potrzebnych kosztów, a także czy dokumentacja jest kompletna z perspektywy wyceny i przeprowadzenia prac wykonawczych,
 • sprawdzanie wykonanych instalacji: sprawdzimy czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zobaczymy także czy zastosowane zostały materiały i urządzenia odpowiedniej jakości,
 • badanie jakości wykonanych robót i użytych materiałów: zbadamy wykonane instalacje pod kątem eliminacji elementów wadliwych, lub nienadających się do stosowania w energetyce/budownictwie,
 • kontrola i odbiór instalacji elektrycznych przed ich zabudową: co bardzo istotne na każdym etapie budowy zweryfikujemy czy użyto odpowiednich materiałów i urządzeń przed ich ukryciem, tj. zanim znajdą się pod tynkiem lub ziemią, a także sprawdzimy czy zostały prawidłowo zainstalowane.
 • pomiary i testy: każdorazowo uczestniczymy w przeprowadzeniu odpowiednich testów i pomiarów wykonanych instalacji/urządzeń technicznych, a także bierzemy udział w odbiorach finalnych i przekazaniu ich do eksploatacji. Wykonujemy też własne, niezależne pomiary instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie poprawności ich wykonania i eliminację potencjalnych zagrożeń.
 • weryfikacja kosztorysów: sprawdzimy w imieniu Klienta czy koszty założone przez wykonawcę są właściwie oszacowane, aby wyeliminować z jednej strony zawyżenie kwoty kosztorysowej, a z drugiej strony jej zaniżenie – uniemożliwiające wykonanie prac na odpowiednim poziomie jakościowym.

Krótko o nadzorach:

 • nadzór autorski. W przypadku utworów architektonicznych sprawowanie nadzoru autorskiego przysługuje osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zgodnie z zawartymi w prawie budowlanym zasadami czynności nadzoru nad utworem architektonicznym polegają na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór autorski w przeciwieństwie do innych obowiązków twórcy lub głównego twórcy projektu budowlanego nie jest obligatoryjny i stanowi uprawnienie. Jednak zgodnie z warunkami pełnienie tego nadzoru może się takim stać z woli inwestora lub organu wydającego pozwolenia na powstanie utworu architektonicznego.
  Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji oraz prawo żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. źródło: wikipedia.
 • nadzór inwestorski. Inspektor nadzoru inwestorskiego – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata – reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót budowlanych (lub kierownik budowy) to funkcje rozdzielne – ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji (konflikt interesów). Rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad wykonawcą robót podczas procesu budowlanego (rola podobna do rady nadzorczej w odniesieniu do zarządu spółki kapitałowej). Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego to prawo każdego inwestora – choć może się zdarzyć, że firma budowlana bądź kierownik budowy będą odnosić się niechętnie do pomysłu powołania inspektora, sprzeciwiając się obiektywnej i niezależnej kontroli. Z punktu widzenia inwestora, na którym ciąży obowiązek zorganizowania procesu budowy, ustanowienie inspektora nadzoru wiąże się naturalnie z dodatkowymi kosztami, ale ogranicza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę. Wydanie dodatkowych środków na niezależnego inspektora nadzoru może wyeliminować konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę (jeśli inspektorowi zlecono kontrolę rozliczeń). źródło: wikipedia.