Odbiory robót elektrycznych

IBPE:
Odbiory robót elektrycznych

Odbiory robót elektrycznych

image

Odbiór robót budowlanych stanowi kluczowy moment dla rozliczenia inwestycji oraz przekazania odpowiedzialności i ryzyka związanego z użytkowaniem nieruchomości na inwestora. Bardzo ważne jest zatem prawidłowe dokonanie czynności odbiorowych.

IBPE świadczy usługi odbiorowe w zakresie:

 • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej elektrycznej,
  oględziny instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • w zależności od potrzeb następujące badania i pomiary parametrów instalacji lub urządzeń elektrycznych:
  • ciągłości przewodów ochronnych, w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz ciągłości przewodów czynnych w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych,
  • rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
  • sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej;
  • rezystancji podłóg i ścian,
  • rezystancji uziomów,
  • samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • urządzeń różnicowoprądowych,
  • sprawdzenia biegunowości,
  • sprawdzenia kolejności faz,
  • spadku napięcia.
 • sprawdzenie funkcjonalne (operacyjne) działania urządzeń lub układów elektrycznych.

Odbiory robót wykonujemy dla instalacji elektrycznych zarówno w obiektach, jak i w lokalach, zarówno w nowych (przed ich oddaniem do eksploatacji) jak i w modernizowanych (po każdej modernizacji i przebudowie). Oceniamy przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania w świetle spełniania wymagań przepisów, warunków technicznych i norm dotyczących instalacji.  W tym celu każda instalacja elektryczna przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana konfrontacji z dokumentacją, oględzinom, badaniom i próbom funkcjonalnym.

Dla kogo?

Optymalny dobór oferty IBPE w zakresie odbioru robót elektrycznych ułatwi zapoznanie się ze specyfiką świadczenia usług właściwą dla funkcji Państwa obiektów:

 • BUDYNKI MIESZKALNE profesjonalna obsługa mieszkańców
 • BUDYNKI BIUROWE elastyczne godziny
 • BUDYNKI USŁUGOWO-HANDLOWE zadowoleni najemcy
 • PLACÓWKI, NIERUCHOMOŚCI SIECIOWE jeden dostawca
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELE bezpieczeństwo
 • OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, LOGISTYCZNE, MAGAZYNY bez przestojów

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.