Przeglądy i oględziny instalacji elektrycznej

IBPE:
Przeglądy i oględziny instalacji elektrycznej

Przeglądy i oględziny instalacji elektrycznej

image

Oddana do użytkowania instalacja elektryczna (w tym odgromowa) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Przegląd instalacji powinien obejmować zarówno jej oględziny jak i pomiary.

Okresowy i obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej

Zakres usług oględzin instalacji elektrycznych wykonywanych przez IBPE:

1. oględziny instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego:

dla całej instalacji:

 • ocena dostępności, kompletności i aktualności dokumentacji technicznej:
  • sprawdzenie elektrycznej dokumentacji podwykonawczej obiektu wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu instalacji,
  • sprawdzenie protokołów pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
  • sprawdzenie protokołów z pomiarów rezystancji izolacji,
  • sprawdzenie protokołów z pomiarów impedancji pętli-zwarcia,
  • sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych,
 • wizualna weryfikacja stanu instalacji pod kątem prawidłowości połączeń, ułożenia przewodów oraz ich izolacji,
 • sprawdzenie wizualne instalacji pod kątem osprzętu, zabezpieczeń oraz środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprawdzenie kompletności oznaczeń, tablic, schematów,

w tym w szczególności:

dla przyłącza:

 • sprawdzenie sposobu ułożenia przewodów w rurze stalowej lub izolacyjnej z zewnętrzną osłoną stalową,
 • sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przy przejściu przez stropy i ściany,
 • sprawdzenie stopnia korozji osłon i stalowych rur,

dla złącza:

 • sprawdzenie przewodów pod kątem ich prowadzenia w rurze stalowej lub PVC, posiadanej wzmocnionej izolacji,
 • sprawdzenie zabezpieczenia złącza przed przenikaniem wody deszczowej,
 • sprawdzenie obecności odpowiedniej tabliczki ostrzegawczej na drzwiczkach złącza,
 • sprawdzenie uziemienia przewodów PEN i PE,
 • sprawdzenie estetyki oraz stopnia korozji szafek wnękowych i skrzynek na zewnątrz obiektu,

w pomieszczeniach narażonych na negatywne działanie czynników (np. pralnie, suszarnie, garaże, pomieszczenia zagrożone wybuchem) oraz na zewnątrz obiektu (dachy, elewacja, teren):

 • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej,
 • sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie odpowiedniego doboru przewodów pod kątem obciążalności i spadku napięcia oraz weryfikacja doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i alarmowych,
 • sprawdzenie rozmieszczenia urządzeń łączących i odłączających,
 • sprawdzenie doboru urządzeń pod kątem oddziaływania czynników zewnętrznych,
 • sprawdzenie czytelności oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
 • sprawdzenie prawidłowości w rozmieszczeniu oznaczeń, tablic, schematów,
 • sprawdzenie połączeń przewodów,
 • sprawdzenie rozmieszczenia elementów urządzeń odgromowych, jakości wykorzystanych materiałów, rodzaju i prawidłowości wykonania połączeń, mocowań, ułożenia przewodów, stopnia korozji.

2. oględziny instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej półrocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (dla obiektów o powierzchni zabudowy większej niż 2000m2) – zakres jak podczas kontroli rocznej,

3. oględziny instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego  – zakres jak podczas kontroli rocznej,

4. oględziny wybranych elementów instalacji elektrycznej:

oględziny instalacji odgromowej i urządzeń piorunochronnych:

 • sprawdzenie wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego,
 • przeprowadzenie oględzin przewodów,
 • przeprowadzenie oględzin elementów łączeniowych,
 • przeprowadzenie oględzin wsporników,
 • sprawdzenie poziomu korozji,
 • sprawdzenie zachowania prawidłowego odstępu między instalacją a chronionymi urządzeniami lub konstrukcją obiektu,
 • sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników,
 • sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

kontrola oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego:

 • kontrola dziennika przeglądów i napraw,
 • kontrola rozmiarów i rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych,
 • kontrola parametrów stosowanego oświetlenia awaryjnego,
 • sprawdzenie funkcjonowania oświetlenia awaryjnego po wyłączeniu zasilania w rozdzielniach oświetlenia podstawowego na 2 godziny, wyłączeniu zasilania głównego bądź też poprzez wyłącznik pożarowy,
 • kontrola rozmieszczenia opraw oświetleniowych (w tym czy nie są narażone na działanie nadmiernej temperatury – powyżej 50 stopni Celsjusza),
 • kontrola stref, wymagających prawidłowego oświetlenia awaryjnego.
 • kontrola sieci IT pod kątem pracy awaryjnej oraz kontrola instalacji testująco-kontrolnych i sprawdzenie prawidłowości wyświetlania się komunikatów o awariach (w systemach z zasilaniem centralnym),

przegląd sprzętu elektroizolacyjnego (rękawice elektroizolacyjne, półbuty elektroizolacyjne, kalosze elektroizolacyjne, wskaźniki napięcia, izolacyjne drążki pomiarowe, drążki izolacyjne, kleszcze i uchwyty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe, pomosty izolacyjne),

kontrola bezpieczeństwa elektrycznego elektronarzędzi:

 • sprawdzenie biegu jałowego,
 • oględziny zewnętrzne,
 • oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu.

Usługi wykonujemy w sieciach niskiego i średniego napięcia.

Dla kogo oględziny instalacji elektrycznych?

Optymalny dobór oferty IBPE w zakresie oględzin instalacji elektrycznych ułatwi zapoznanie się ze specyfiką świadczenia usług właściwą dla funkcji Państwa obiektów:

 • BUDYNKI MIESZKALNE profesjonalna obsługa mieszkańców
 • BUDYNKI BIUROWE elastyczne godziny
 • BUDYNKI USŁUGOWO-HANDLOWE zadowoleni najemcy
 • PLACÓWKI, NIERUCHOMOŚCI SIECIOWE jeden dostawca
 • BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, HOTELE bezpieczeństwo
 • OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, LOGISTYCZNE, MAGAZYNY bez przestojów

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub zapoznania się z poniższymi informacjami.

Jakie kwestie przemawiają za wykonywaniem oględzin instalacji elektrycznych?

 • odpowiedzialność zawodowa zarządcy nieruchomości, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw będących właścicielami  nieruchomości, bezpieczeństwo użytkowników budynku, zapobieganie i minimalizacja ryzyka nieszczęśliwych wypadków, kalectwa lub śmierci ludzi,
 • sprawnie funkcjonujący budynek, zmniejszenie awaryjności systemów elektrycznych, zadowolenie użytkowników,
 • spełnienie warunków polisy ubezpieczeniowej (w przypadku niedopełnienia obowiązków spoczywających na zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania obiektu ubezpieczyciel często odmawia wypłaty pieniędzy),
 • obowiązek wynikający z litery prawa,

Przegląd instalacji elektrycznej (kontrola elektryczna) a oględziny

Oddana do użytkowania instalacja elektryczna (w tym odgromowa) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Przegląd instalacji powinien obejmować zarówno jej oględziny jak i pomiary. Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów (zwanych zamiennie kontrolami elektrycznymi), wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją instalacji elektrycznych służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników każdego obiektu budowlanego.

Pełny przegląd instalacji elektrycznych uwzględnia więc:

 • sprawdzenie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych środków pozwalających na porównanie zgodności wykonanej instalacji z obowiązującymi normami europejskimi,
 • przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych bez użycia mierników i próbników, których celem jest sprawdzenie poprawności doboru i montażu instalacji,
 • badanie instalacji elektrycznych – na tym etapie wykonywane są pomiary i próby elektryczne w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych w instalacji rozwiązań; przeprowadzane są wszystkie czynności, których nie można przeprowadzić na etapie oględzin.

Czemu służą oględziny instalacji elektrycznych?

Celem samych oględzin jest wizualne sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej przed przystąpieniem do pomiarów elektrycznych.

Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych części przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenia przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną.

W szczególności oględziny instalacji elektrycznej mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne:

 • spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, podane w odpowiednich normach wyrobu (można to stwierdzić sprawdzając oznaczenia lub świadectwa),
 • zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy,
 • nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenia bezpieczeństwa,
 • mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 • zapewniony jest dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację,
 • obecności przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed skutkami działania ciepła,
 • doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
 • doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,
 • istnienia i prawidłowego umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
 • doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
 • oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
 • umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
 • oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
 • poprawności połączeń przewodów.

Obowiązek wykonania oględzin elektrycznych

Obowiązek wykonania oględzin wynika z Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Ponadto oględziny powinny uwzględniać wszystkie wymagania szczególne dotyczące różnych elementów instalacji elektrycznych określone w pozostałym prawodawstwie oraz normach.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektu spoczywa na:

 • dostawcy energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza, liczników dostępnych w budynku,
 • właścicielu / zarządcy w zakresie oprzewodowania, sprzętu, urządzeń zasilających, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, uziemienia,
 • użytkowniku lokalu w zakresie gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, odbiorników elektrycznych składających się na wyposażenie lokalu.

Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych – z wyjątkiem obiektów mieszkalnych jednorodzinnych (w tychże należy wykonać jedynie kontrolę pięcioletnią).

Jak często należy wykonywać oględziny instalacji elektrycznych?
Oględziny należy wykonywać podczas każdego przeglądu instalacji elektrycznych, a te wykonywane są okresowo – co pół roku lub co rok i raz na 5 lat.

Jakie kwalifikacje wymagane są przy przeprowadzaniu oględzin instalacji elektrycznej?

Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych wymaga posiadania określonych kwalifikacji. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia budowlane (specjalność instalacyjno-budowlana) w zakresie instalacji elektrycznych a także świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru. Dokumenty kwalifikacyjne stanowią załącznik protokołów pokontrolnych.
Zawartość dokumentów pokontrolnych, czyli protokołów oględzinowych

Każde oględziny w ramach okresowego przegląd instalacji elektrycznej kończą się sporządzeniem protokołu.

Protokół z oględzin instalacji elektrycznej zawiera:
1. ocenę dostępności, kompletności i aktualności dokumentacji technicznej,
2. określenie stanu technicznego elementów instalacji elektrycznej:

w zakresie instalacji elektrycznej:

 • lokalizacja i oznaczenie rozdzielni i podrozdzielni,
 • instalacja sieci gwarantowanej,
 • kompletność mocowań, pokryw, osłon,
 • stan sprawności oświetlenia,
 • stan sprawności wszystkich elementów zewnętrznych na dachu i elewacji (np. reklamy, oświetlenie, urządzenia),
 • stan izolacji stałej widocznych części czynnych,
 • oddziaływanie czynników zewnętrznych,
 • prawidłowość oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
 • stan i jakość połączeń przewodów neutralnych i ochronnych widocznych elementów obwodów elektrycznych,
 • prawidłowość rozmieszczenia i dostępność tablic ostrzegawczych i schematów,

 

w zakresie przeglądu pomieszczeń technicznych:

 • wyposażenie w instrukcje BHP,
 • obecność sprzętu gaśniczego,
 • stan sprawności oświetlenia w pomieszczeniach technicznych,

w zakresie instalacji odgromowej:

 • przeprowadzenie oględzin przewodów,
 • przeprowadzenie oględzin elementów łączeniowych,
 • przeprowadzenie oględzin wsporników,
 • sprawdzenie poziomu korozji,
 • sprawdzenie zachowania prawidłowego odstępu między instalacją a konstrukcją obiektu,

3. wykaz wad, usterek i nieprawidłowości powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznej oraz rozmiar uszkodzenia lub zużycia jej elementów,
4. zalecenia pokontrolne dotyczące utrzymania instalacji elektrycznej obiektu budowlanego w stanie niepogorszonym wraz ze stopniem pilności wykonania tych zaleceń,
5. stan realizacji zaleceń z poprzednich kontroli,
6. dokumentację fotograficzną wad, usterek i nieprawidłowości,
7. dokumenty kwalifikujące do wykonywania oględzin (uprawnienia budowlane lub świadectwa eksploatacyjne dozorowe).

W każdym czasie udzielamy wszelkich wyjaśnień dotyczących zapisów protokołów.

Przegląd instalacji elektrycznej – Łódź

Podstawowym celem działalności naszej firmy jest zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dlatego zawsze staramy się jak najlepiej dopasować zakres stosowanych usług czy przeglądów do potrzeb naszych Klientów. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas najnowszych szkoleń. Jesteśmy na bieżąco zarówno z technologią jak i z przepisami prawnymi. Oferujemy szeroki wachlarz usług po to, aby klienci mogli wykonać różnego rodzaju usługi w jednym miejscu. Pomagamy nie tylko podczas przeglądów instalacji. Wykonujemy także pomiary instalacji, obowiązkowe przeglądy budynków czy pomiary natężenia oświetlenia. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy dobrać usługę do Twoich potrzeb.

Akty prawne i normalizacyjne dotyczące oględzin elektrycznych

 • Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity – Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.),
 • Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z poźn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836,
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,
 • Rozporządzenia MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – Dz.U. nr 80 z 1999 r. poz. 912,
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,
 • Rozporządzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,
 • Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz. 828,
 • Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu – Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.),
 • Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. nr 109 z 2004 r. poz.1156,
 • PN-HD-384-61-S2-2006(U) Instalacje elektryczne w budynkach – Część 6.61. (zastępuje PN-IEC 60364.6.61 Sprawdzenia odbiorcze),
 • PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa),
 • PN-IEC 60050-195:2001 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa,
 • PN-IEC 60050-826:2000 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • PN-EN 61140:2003 (U) – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń,
 • PN-IEC 60038:1999 – Napięcia znormalizowane IEC,
 • PN-EN 60445:2002 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego,
 • PN-EN 60446:2004 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi,
 • PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),
 • PN-EN 60617-2:2003 – Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia,
 • PN-EN 60073:2003 (U) – Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych,
 • PN-EN 60417-1:2002 (U) – Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie,
 • PN-IEC 742:1997 – Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa – Wymagania,
 • PN-IEC 755+A1+A2:1996 – Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
 • PN-E-04700:1998/Az1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych,
 • PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa),
 • PN-HD 60364-6:2008 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie,
 • PN-EN 60745-1:2006 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne,
 • PN-88/E-08400-10 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji,
 • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. (Dla instalacji oświetleniowych wykonanych wg nieobowiązującej już normy stosuje się odpowiednio PN-E-84/E-02033),
 • PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
 • PN-EN 62305-1,2,3,4 Ochrona odgromowa.